Ons lokaal verhaal: veilig thuis in een welvarend Merelbeke

Merelbeke is een mooie gemeente, maar ze kan beter bestuurd worden. Hoe wij het zien? Onze mix van ervaren kandidaten met bestuurservaring en jeugdig enthousiasme hebben tot een - volgens ons - evenwichtig en betaalbaar verkiezingsprogramma geleid. Lees ons speerpunten hieronder.

Heb je nog ideeën? Of vragen over onze speerpunten? Laat het ons zeker weten op merelbeke [at] n-va.be!

Mobiliteit, de uitdaging van de toekomst

Het verkeersmonster moeten wij temmen. Elk jaar een nieuw filerecord op de Hundelgemsesteenweg, slechte luchtkwaliteit, toenemend gevaar voor fietsers en voetgangers, obstakels allerhande en een mank lopend openbaar vervoer enz. Wij kunnen niet zeggen dat het mobiliteitsbeleid hier vlekkeloos verloopt…Maar, wie kan daar verandering in brengen? Voor de N-VA zal iedereen een inspanning moeten doen om voor de noodzakelijke beleidsmaatregelen een draagvlak te creëren. Alleen een mentaliteitsverandering kan duurzaam soelaas brengen.

Ons basisprincipe blijft de vrije keuze. U moet voor elke verplaatsing zelf kunnen kiezen welk vervoersmiddel het efficiëntst is, of dat nu te voet, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer is. Verwacht van ons dus geen pestmaatregelen zoals het Circulatieplan in Gent om u uit de wagen te krijgen. Wat we wel willen is openbaar vervoer en fietsen maximaal stimuleren binnen de grenzen van de economische redelijkheid en haalbaarheid. Korte termijnmaatregelen moeten de baan ruimen voor een globale en duurzame meerjarenplanning en daarbij is veiligheid primordiaal. Ook moet er voldoende aandacht blijven voor een vlotte doorstroming en de bereikbaarheid van onze handelaars.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • De Merelbeekse verkeersknoop moeten we grondig analyseren. We gaan daarbij geen enkel taboe uit de weg. De doorstroming in onze gemeente moet beter. Het volgend gemeentebestuur moet een mobiliteitsplan op lange termijn realiseren waarbij alle inspanningen gegroepeerd worden om de files op en rond de Hundelgemsesteenweg kleiner te maken.
 • De N-VA vraagt in elk geval al jaren de aanleg van een verdeelweg om het doorgaand (zwaar) verkeer af te leiden naar het oprittencomplex van de R4 en de E40 en zo de Hundelgemsesteenweg en de omliggende straten te ontlasten. De verdeelweg moet ook het sluipverkeer uit Bottelare en Lemberge halen.
 • Een mobiliteitsmeester wordt aangesteld in onze politiezone. Hij bewaakt neutraal en in volle onafhankelijkheid de uitvoering van het mobiliteitsplan over de legislaturen heen.
 • Op vlak van verkeersveiligheid wil de N-VA snel grote stappen zetten:
  • Al in 2019 moet een grondige analyse van de verkeersongevallen in Merelbeke duidelijk maken welke plaatsen we prioritair moeten aanpakken. Extra prioriteit gaat daarbij naar plaatsen waar voetgangers of fietsers in een ongeval zijn betrokken geraakt.
  • Alle oversteekplaatsen en opstapplaatsen voor het openbaar vervoer op de Hundelgemsesteenweg worden geaccentueerd (met bijvoorbeeld accentverlichting) en zo veilig mogelijk ingericht.
  • Voor elke deelgemeente wordt de meest veilige fietsroute naar het centrum uitgetekend en gepromoot. Vanzelfsprekend spelen de ‘trage wegen’ hierbij een belangrijke rol.
  • Fietspaden moet zo veel mogelijk los van de weg aangelegd worden.
  • In woonstraten is de auto een gast.
 • Merelbeke verdient opnieuw een volwaardig treinstation. Daarnaast moeten we een voorstedelijk vervoersnetwerk met tramverbinding bepleiten bij de Vlaamse Overheid en De Lijn.
 • Een Merelbeekse belbus in eigen regie moet éénmaal per week (bv. Op marktdag) alle deelgemeenten aandoen zodat ook de minder mobiele inwoners tot in het centrum raken. De belbus kan ook dienst doen als nachtbus van en naar Gent voor de jeugd of de iets minder jonge jeugd.

Een veilige thuis

Merelbeke is jammer genoeg een inbraakgevoelige gemeente door onze ligging bij talloze snelwegen. De voorbije jaren heeft de politie hier al serieuze vorderingen gemaakt, niet in het minst dankzij suggesties van N-VA Merelbeke vanuit de gemeenteraad zoals een premie voor inbraakwerende investeringen, een cameraschild, enz. Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt, ook in de komende legislatuur.

 

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • Niet meer, maar beter blauw op straat. De politieman op straat moet kunnen beschikken over de juiste en relevante informatie om zijn verschillende  taken te kunnen uitvoeren. Het cameraschild is daar een hulpmiddel toe.
 • De politiestructuur moet zich aanpassen aan de evoluerende samenleving. De evolutie van wijkagent naar een wijkteam dat bemiddelt, conflicten oplost, problemen detecteert, diefstalpreventie verzekert en samenwerkt met de buurtinformatienetwerken moeten we verder ondersteunen. We zetten daarbij volop in op digitalisering en informatisering. De combi wordt een mobile office, uitgerust voor wijktaken als bemiddeling enz.
 • De snelheidsbeperkingen in onze dorpskernen proberen we niet langer af te dwingen met bloembakken, maar met poorteffecten (versmalling die doet vertragen) en cameracontroles.
 • De gemeente investeert in verkeersopvoeding en biedt ondersteuning aan scholen en jeugdbewegingen.

De gemeentelijke financiën op orde zetten

Een financieel gezonde gemeente heeft haar uitgaven onder controle. De opgelopen schuld van 1.80O euro per inwoner brengt onze toekomst en de adequate dienstverlening die u verdient in gevaar. Daardoor is Merelbeke een dure gemeente.

 

 

 

 

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • Grote investeringen meer spreiden en enkel uitvoeren als de gemeente 50% van de kostprijs zelf kan dragen en dus slechts 50% moet lenen. Deze manier van werken spreidt de inspanningen ook over de generaties die van de infrastructuur genieten. De manier waarop men nu werkt, legt de kosten quasi volledig bij uw kinderen en zelfs kleinkinderen.
 • De N-VA wil een houdbaar schuldbeleid en geen doorschuifbeleid naar volgende generaties.
 • De dienstverlening moet zich focussen op de kerntaken. De N-VA wil alle taken kritisch analyseren en focussen op de kerntaken van de gemeente zoals klantvriendelijke dienstverlening, leefbare en propere straten, enz.
 • Het Autonoom Gemeentebedrijf is in 2016 opgericht om de grote bouwprojecten van de gemeente te beheren. Het probleem? De werking is totaal niet transparant. De gemeenteraadsleden en u als burger moeten meer informatie krijgen over wat er met uw centen gebeurt. 

Onderwijs met gelijke groeikansen voor elke leerling

Merelbeke is een gemeente met een degelijk onderwijsnet. Dat er vandaag nog twee volwaardige locaties voor gemeentelijk basisonderwijs in het centrum zijn (Bergwegel en Kloosterstraat) dankt u aan de oppositie van onder meer de N-VA. Toen de meerderheid de Bergwegel wou afbouwen, heeft verzet van onze gemeenteraadsleden schouder aan schouder met de ouders het bestuur uiteindelijk doen inzien dat twee locaties in het centrum geen overbodige luxe zijn.

De N-VA wil blijven investeren in een kwaliteitsvol en bereikbaar aanbod.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • Het Gemeentelijk Onderwijs blijft zowel kleuter- als lager onderwijs aanbieden op elke locatie.
 • De school in de Kloosterstraat wordt uitgebreid zodat de containerklassen kunnen verdwijnen.
 • Voor de Kloosterstraat zetten we ook een samenwerking op met het woonzorgcentrum zodat jong en oud samen van elkaar kunnen leren.
 • Elke schoolomgeving krijgt een veiligheidstoets. Het statuut ‘tijdelijke schoolstraat’ wordt uitgewerkt om de verkeersveiligheid te verhogen op het begin- en einduur van de scholen.
 • Tegelijk verbeteren en promoten we de belangrijkste fietspaden en voetpaden op weg naar school.
 • Wij streven naar een goed en netoverschrijdend overlegplatform en stimuleren de gemeente als ervarings- en leefruimte voor alle kinderen. Dat klinkt vaag, maar houdt in dat we een levendig contact met het woonzorgcentrum vooropstellen om jong en oud met elkaar in contact te brengen, een natuurklas in het Liedermeerspark organiseren, enz. Kortom, door de schoolmuren breken voor een rijkere leerervaring.
 • We zoeken creatieve oplossingen voor ochtend- en avondtoezicht om werkende ouders wat meer ademruimte te geven.
 • De N-VA wil tot slot scholen die op vele manieren inzetbaar zijn, o.a. onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.

Ruimte voor landschap, natuur en groen

De N-VA en haar voorgangers hebben in Merelbeke baanbrekend werk verricht op vlak van natuurbescherming en leefmilieu. Het Liedermeerspark is de groene long van de Flora waar u graag wandelt, jogt, speelt en geniet van de natuur. Wist u dat het in de jaren ’70 een N-VA-schepen (toen nog Volksunie natuurlijk) was die het initiatief doorduwde?

Ook de Scheldevallei, het Gentbos en de Makkegembossen zijn dankzij schepenen met een N-VA-signatuur beschermd in zogenaamde Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s). Merelbeke was een pionier in de opmaak van groene BPA’s. Is het u verder opgevallen dat elk nieuw bouwproject in onze gemeente ook groen creëert? Denk aan het grote grasplein in de nieuwbouwwijk Ter Hagen en het bos achteraan de nieuwbouwwijk langs de Gontrode Heirweg.

De verdichting en bebouwing van onze gemeente kunnen we niet tegenhouden. De bevolking groeit, dus moeten we huisvesting voorzien. Maar dat elk project voldoende buurtgroen moet creëren, dankt u aan een andere N-VA-schepen van ruimtelijke ordening die een groennorm bij elk bouwproject in Merelbeke verzekerde, onze lijsttrekker Rik De Vis.

Onze bevolking groeit. En uw kinderen en kleinkinderen moeten ruimte hebben om te ravotten en te spelen. Vooral in de Flora en het Centrum is er daardoor nood aan nieuwe parken.

Bij de herziening  van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moeten de grote open ruimten, de landschappelijke structuren en de natuur- en bosgebieden nog sterker uitgebouwd worden.  Alle klimaatstudies wijzen op het belang van meer bos voor de leefbaarheid en de diversiteit van het leven op onze planeet. De N-VA wil daar in Merelbeke zijn steentje aan bijdragen.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • De aanleg van een nieuw natuurpark van 15 Ha in het centrum, het Ijsenbroeckpark aan de Roskamstraat, met recreatiemogelijkheden voor gezinnen en jeugdbewegingen.
 • Een ‘Groenplan Flora’ met een nieuw wijkpark achter de Florakerk.
 • De Driesbeekvallei beschermen als natuurgebied in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De N-VA wil de grootste ‘Groene Corridor’ verwezenlijken in onze gemeente  tussen onze Scheldevallei en de Driesbeekvallei .De Makkegembossen , de Gentbos , het Hollebeekbos en de Aelmoeseneiebos in Gontrode zijn daarin de groene bouwstenen voor het ‘Regionaal bos’  van Oost-Vlaanderen.
 • Een plan om de dorpskernen van Bottelare, Lemberge en de Flora groener te maken.
 • Een studie die de mogelijkheid onderzoekt om onze kerkhoven te vergroenen als ‘Kerkhoftuinen’.
 • Het straatbomenplan en de boomindex actualiseren om ons groen adequaat te beschermen.

Ruimte om cultuur, sport, spel en vrije tijd te beleven

Merelbeke is een gemeente die bruist. Er is cultuur, degelijk onderwijs, heel wat jeugdbewegingen en sportclubs. Dat aanbod is er voor en door u. Dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten. De gemeente moet hier vooral investeren. Daarom willen we onze leegstaande kerken herbestemmen zodat we u in elke deelgemeente een infrastructuur kunnen aanbieden die u kan aanwenden om uw dorp te laten bruisen. Deze bottom-up benadering werkt volgens ons beter dan de huidige top-down waarbij de gemeente een megalomaan cultuurcentrum neerpoot en daarna meester is over het programma.

Op vlak van sport moeten recreatief sporten en de jeugd een betere ondersteuning krijgen. Merelbeke moet een gemeente zijn waar die uitnodigt om te bewegen.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

‘Cultuur moet dicht bij de mensen blijven.’
 • Onze kerken en hun torens bepalen het gezicht van onze deelgemeenten. De N-VA wil de leegstaande kerkgebouwen herinrichten tot cultuurplekken.
 • Het huidig cultureel centrum ’t Groenendal krijgt een meervoudige invulling als repetitieruimte voor jeugdmuziekgroepjes en een natuureducatief ankerpunt voor onze Scheldevallei. Bent u er al eens gaan wandelen? Het loont echt de moeite!
 • Onze bibliotheek levert schitterend werk. De expertise en het enthousiasme van onze bibliotheekmedewerkers willen we ook aanwenden om anderstaligen Nederlands bij te brengen. Nederlands is de sleutel tot een succesvolle integratie.
 • De programmering in het gemeenschapscentrum moet in samenspraak met u gebeuren. We willen een open cultuurforum dat in nauwe samenwerking met de Culturele Dienst aan het programma werkt.
 • Een degelijke logistieke en infrastructurele ondersteuning voor de kunsten en de vrijetijdsateliers.
 • Merelbeke telt heel wat muzikaal talent. De N-VA wil een vijfjaarlijks zangfeest organiseren in samenwerking met de harmonieën, zangkoren, muziekscholen en individuele muzikanten in Merelbeke
 • Ook voor de kleinsten moet er een aanbod zijn. De N-VA wil een kinderatelier (knutselen, boetseren, enz.) uitbouwen.
‘We nodigen u uit om te bewegen.’
 • Een sportmarkt informeert onze nieuwe inwoners over het ruime sportaanbod in onze gemeente.
 • Merelbeke zet een jaarlijkse sport- en gezondheidsdag op voor iedereen. We proberen met uitgebreide communicatie zo veel mogelijk mensen te mobiliseren.
 • Een grondige vernieuwing van de huidige sportsite in Melsen.
 • U heeft vast al gemerkt dat naast de eerste sporthal een tweede verrijst. Die nieuwe sporthal moet een groene parking krijgen en de bestaande sportaccommodaties ( o.a. handbal en tennis) krijgen een sterkere groene inkleding.
 • Het sportpark Molenkouter wordt landschappelijk verbonden met het Gentbos en naast de multifunctionele sportvelden wordt ook de zachtere recreatie ingevuld.
 • Het lidgeld voor de jeugdsport krijgt een sociale correctie zodat elk kind een sport kan uitoefenen.
‘Alle kansen om kind te zijn.’
 • Het speelruimteplan wordt geactualiseerd en krijgt uitbreiding (o.a. in het natuurpark Ijsenbroeck, het wijkpark Flora en de speelterreinen bij de nieuwe buitenschoolse kinderopvang).
 • De jeugdbewegingen en de jeugdsport krijgen een degelijke logistieke ondersteuning.
 • De uitleendienst wordt in de Selectahallen (gemeentehallen) uitgebouwd en vlotter bereikbaar gemaakt.
 • De vorming van speelpleinanimatoren en jeugdleiding krijgt ten volle ondersteuning.
 • De verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur rondom de jeugdlokalen wordt aangepakt.
 • De jeugdbewegingen organiseren een open speeldag voor de nieuwe jonge inwoners met steun van de gemeente.
 • De gezins- en kindvriendelijke tarieven voor deelname aan sport, cultuur en recreatie blijven behouden.
 • De Schepen van Jeugd moet bij elke beleidsbeslissing waken over de kindvriendelijkheid ervan én moet een spreekbuis van de jongeren zijn.
 • Het Jeugdhuis blijven we volop ondersteunen. Daarnaast wil de N-VA een onderzoek doen naar de behoeften van jeugd die niet in clubs of jeugdbewegingen zit.

Welzijn en samenleven

Vanaf 2019 worden OCMW en gemeente één instantie. Deze ‘inkanteling’ moeten we goed begeleiden zodat het sociale beleid voor álle burgers en gezinnen doeltreffend kan zijn.

De N-VA is als gemeenschapspartij voor een open en inclusieve Vlaamse samenleving. Iedereen telt mee! De toenemende vergrijzing, de verzorging van onze ouderen, de specifieke behoeften van eenoudergezinnen, de opvang van onze kinderen en hun opoeding, enz. zijn uitdagingen die wij gezamenlijk moeten oplossen.

De gemeente moet maximaal samenwerken met particuliere instanties, vrijwilligers, mantelzorgers, gezondheidswerkers, jeugdwerkers  en het middenveld.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • Het nieuwe woonzorgcentrum finaliseren en de toekomstige levenskwaliteit van de residenten verbeteren door o.a. schoolse activiteiten te laten doorgaan in het woonzorgcentrum en een mooie groene omgeving te garanderen.
 • Een gedegen omkadering en de werksfeer bij het verplegende  personeel behartigen.
 • Het sociaal huis als integraal welzijnsplatform uitbouwen waar u voor al uw noden en vragen terecht kunt. Of het nu gaat over opvoeding, premies, het sociaal verhuurkantoor, mantelzorg, vrijwilligerswerk,enz., het Sociaal Huis moet uw baken van informatie en dienstverlening zijn.
 • Een duurzame oplossing voor het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge.
 • Merelbeke zit op vlak van welzijn in heel wat samenwerkingsverbanden, soms eens met de buurgemeenten, soms met gemeenten die wat verder liggen. De bedoeling is steeds goed, maar efficiënt is dat kluwen van samenwerkingsverbanden niet. De N-VA wil wat klaarheid in de chaos scheppen.
 • De nieuwe buitenschoolse kinderopvang met groene omgeving moet volgende legislatuur af zijn.
 • De toekomst van de ouderenzorg is dat we samen ons best doen om onze ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde thuis te verzorgen. De N-VA wil een verbouwingspremie voorzien om woningen aan de noden van ouderen aan te passen zodat dat mogelijk is. Denk aan een traplift, een alarmsysteem voor wanneer men in nood is, enz.
 • De N-VA wil het budget voor ontwikkelingshulp aanwenden om geëngageerde Merelbekenaars te ondersteunen. Ontwikkelingshulp moet immers concrete resulaten opleveren. De stedenband met Toucountouna doet dat naar onze mening niet.

Lokale economie in overleg met de lokale handelaars

N-VA Merelbeke wil de samenwerking met de lokale handelaars versterken.

 

 

 

 

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • Jaarlijkse acties in samenwerking met de lokale handelsverenigingen (o.a. Dag van de klant, Openbedrijvendag KMO).
 • We gaan in overleg met de handelaars om het parkeerbeleid en het winkelbeleid in het centrumgebied te actualiseren.
 • Om onze bermen, trage wegen, enz. te onderhouden, schakelen we sociale tewerkstellingsinitiatieven in. De N-VA blijft federaal aandringen om hiervoor ook werklozen in te schakelen.
 • School- en bedrijfstages worden gestimuleerd.  

                        

Een klantvriendelijke organisatie en communicatie

U heeft recht op gemeentelijke diensten die deskundig en klantgericht zijn. Merelbeke telt een groot aantal ambtenaren en tegelijk besteedt de gemeente steeds meer taken uit. Outsourcen mag. Als het elders beter en goedkoper kan, waarom niet? Maar de N-VA wil dit wel grondig evalueren en bijsturen waar nodig. Vanuit slechts één ambitie: correcte en klantgerichte dienstverlening aan u.

De maatschappij verandert in sneltreinvaart en uw verwachtingen van uw gemeente veranderen mee. De N-VA wil een positief en stimulerend personeelsbeleid voeren en continu investeren in de competenties van de personeelsleden van Merelbeke. De leidinggevenden stimuleren we om domeinoverschrijdend en participatief te werken zodat u snel en doeltreffend kan worden geholpen.

De N-VA wil een ‘warme gemeente’ en rekent op uw inspraak in burgeradviezen, adviesraden en bewonersplatformen. Uiteraard blijft de gemeenteraad wel het uiteindelijk deomcratisch beslissingsorgaan.

ONZE N-VA SPEERPUNTEN ZIJN:

 • Een klantvriendelijke  gemeente voor iedereen (burger, gezin, vereniging, …) met duidelijke en tijdige communicatie en eenvoudige administratieve procedures. We zetten ook maximaal in op digitalisering zodat u via een digitaal loket zo veel mogelijk kan regelen.
 • Niet iedereen is even mobiel. Een ‘vliegende ambtenaar’ kan de deelgemeenten bezoeken zodat minder mobiele inwoners ook de mogelijkheid hebben om met de gemeente te interageren. De ‘vliegend ambtenaar’ wordt meteen ook een hefboom om de eenzaamheid en het sociaal isolement van sommigen te doorbreken.
 • Uw vragen en meldingskaarten moeten vriendelijk , adequaat en tijdig worden beantwoord.
 • Het Nederlands beheersen, is de sleutel tot integratie. Anderstalige nieuwkomers moeten alle kansen krijgen om Nederlands te leren. We denken aan taallessen, een onthaalfilm voor nieuwkomers, enz. Belangrijk: dit aanbod mag niet vrijblijvend zijn. De gemeente moet erop toezien dat ze die kansen ook grijpen.