Goed bestuur

Merelbeke heeft een ruime dienstverlening, maar is ook een dure gemeente. De financiële  toestand van onze gemeente is er de afgelopen jaren fors op achteruitgegaan. De schuld is opgelopen tot meer dan 2.000 euro per inwoner. De algemene schuldgraad, de stijgende werkingskosten, personeelsuitgaven en de pensioenfactuur laten geen ‘grootse projecten met een overdreven kostenplaatje’ toe. Er is nood aan een spaarzaam beleid met duidelijke keuzes.

Dat betekent voor ons:

  • Geen verhoging van de gemeentelijke belastingen. Uit respect voor de hardwerkende Merelbekenaar en de gezinnen mag noch een verhoging van de personenbelasting (8%), noch een verhoging van de onroerende voorheffing (1.450 opcentiemen) in overweging worden genomen. De Belgische belastingdruk is nu al de zwaarste in Europa.
  • Een financieel evenwicht opbouwen. Grote investeringen kunnen enkel als de gemeente minstens de helft ervan kan financieren met eigen middelen. Alleen dan kunnen we de lasten rechtvaardig en evenwichtig spreiden over de generaties. De meerderheid blijft helaas grote - en vaak ook onnodige - projecten in het meerjarenplan opnemen en lijkt dus niet gehaast om een evenwicht te bereiken.
  • Optimalisatie in beheer, onderhoud en gebruik van het gemeentelijk patrimonium en de infrastructuur. De oprichting van een gemeentelijk autonoom patrimoniumbedrijf laat ons toe het gebouwenbeheer te professionaliseren en moet de financiële en budgettaire draagkracht van de gemeente verbeteren.
  • Efficiënte gemeentelijke diensten. De afstand tot de burger moet kleiner. Naast de uitbouw van een digitaal loket en het realiseren van een intra- en extranet die de toegankelijkheid van de diensten moeten verbeteren is een op integriteit gericht bestuur en een loyaal en slagvaardig ambtenarenkorps noodzakelijk.
  • Modern management en beheersing van de personeelsuitgaven en de werkingskosten. Voor de N-VA moet Merelbeke een gemeente zijn die zich toelegt op haar kerntaken met een slank ambtenarenkorps. Helaas blijft Merelbeke aanwerven en op personeelsvlak boven zijn stand leven. De aanwervingen gebeuren bovendien ook nog vaak in de hogere weddeschalen.
  • Maximale openheid. Een gemeente die goed bestuurt, is een gemeente die in volle transparantie communiceert. Daar wringt het schoentje momenteel nogal. Goed communiceren staat voor de meerderheid gelijk met het gemeentelijk infomagazine als propagandablad gebruiken. Dat staat in schril contrast met het feit dat facturen zelden in de briefwisseling zijn opgenomen die gemeenteraadsleden kunnen raadplegen om de acties van het schepencollege op te volgen. Te meer blijken niet altijd alle brieven netjes in de lijst opgenomen.

De N-VA zal vanuit de oppositie steeds op de principes van spaarzaamheid, duurzaamheid, openheid en toekomstgerichtheid blijven hameren.

Nieuws over dit onderwerp

Derde reeks meerwerken voor de Campus Henleykaai

De deputatie heeft op 25 januari 2018 een derde reeks meerwerken goedgekeurd voor de Campus Henleykaai voor een bedrag van 198 058 euro. De totale projectkost is ondertussen al opgelopen van 7 miljoen …