Administratieve slordigheden stapelen zich op

Op 2 november 2015, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Het schepencollege faalt in zijn controlefunctie op de goede werking van de gemeentelijke administratie. De slordigheden in officiële documenten en bij subsidiedossiers stapelen zich op. Tot nu toe blijft dit zonder erg, maar N-VA Merelbeke maakt zich toch zorgen.

Bea Coppens: Subsidieaanvraag sport voldeed niet

Sport is een prioriteit voor de Vlaamse regering. Gemeenten die erin investeren, kunnen daarvoor subsidies krijgen. Merelbeke dreigde die subsidies ter waarde van 5.500 euro nu mis te lopen omdat ze onvoldoende uitgaven kunnen aantonen.

Volgens het schepencollege had de dienst Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO) bepaalde uitgaven in de subsidieaanvraag niet aanvaard. De gemeente heeft nu twee maanden om die uitgaven toch te laten aanvaarden in overleg met Sport Vlaanderen of andere uitgaven aan te tonen. Volgens het schepencollege zou dat geen probleem zijn.

Hoewel deze slordigheid eenvoudig recht te trekken is, vormt ze samen met voorgaande slordigheden stilaan een tendens. Ook bij de aanvragen voor de sectorale subsidies voor onder meer cultuur en jeugd bleef de gemeente al in gebreke.

Guido Mortier: Gemeentebestuur niet in staat correcte beslissingen op te maken

Vorig jaar maakte Guido Mortier brandhout van enkele beslissingen rond overheidsopdrachten (zie link hiernaast). De beslissing gebruikte compleet achterhaalde reglementering. Een jaar tijd om te studeren, bracht helaas geen beterschap. Integendeel. Mortier vraagt dringend een betere kwaliteitscontrole.

Mortier: “De notulen van de gemeenteraad en de notulen van het college van burgemeester en schepenen zijn authentieke akten. Het gaat dus om één van de belangrijkste documenten van een gemeentebestuur.”

“In de notulen van het college van 14 september 2015 heb ik vastgesteld dat er in één enkele beslissing verwezen werd naar wetten, koninklijke besluiten, decreten en gemeenteraadsbeslissingen die al jaren opgeheven zijn.  In de notulen van het college van 21 september 2015 wordt verwezen naar een decreet dat al 6 jaar opgeheven is.  Er passeren ook constant omzendbrieven die niet meer van toepassing zijn.”

Mortier vraagt zich dan ook terecht af of de leden van het schepencollege – onder wie drie juristen – de notulen wel nalezen alvorens ze goed te keuren. Hij dringt aan op een betere kwaliteitscontrole.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is